Sdělení GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Personalizovaná fyzioterapie, s.r.o.

IČ: 076 97 511

Provozovna: U Dvou srpů 2024/2, Praha 5

www. pftherapy.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje pacientů správce osobních údajů zpracovává zejména za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb,
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám (např. při návaznosti péče jinému poskytovateli zdravotních služeb či pacientem určeným osobám),
 • organizace poskytování zdravotních údajů (zejména při objednávání pacientů),
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou příslušné právní předpisy ČR, zejména pak zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to z důvodu plnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, která dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách nemusí být uzavřena písemně, z důvodu nezbytnosti pro účely poskytování zdravotní péče a z důvodu nezbytnosti pro plnění právních povinností, která se na správce vztahují.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s platnými právními předpisy v konkrétních případech kromě Vás také jiné osoby, jedná se zejména o:

 • poskytovatele zdravotních služeb při návaznosti péče,
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace, a to dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • další zpracovatele, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje pacientů nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracovávané pro další účely výše uvedené jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu pěti let poté, co prokazatelně naším pacientem přestanete být (prokazatelně se v tomto případě rozumí ode dne písemného oznámení, že přestáváte být naším pacientem).

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má pacient zejména následující práva týkající se ochrany jeho osobních údajů:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů (toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb),
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • další práva jsou uvedena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v čl. 12, 13,14.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů našich pacientů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Pokud neposkytnete své osobní údaje, může dojít k situaci, kdy nebudeme oprávněni k poskytnutí zdravotních služeb Vaší osobě, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či k přímému ohrožení života. Povinnost poskytnout informace o dosavadním vývoji zdravotního stavu ukládá pacientovi § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve spojení s § 41 odst. 2 téhož zákona, kdy se tato povinnost týká i zákonného zástupce nebo opatrovníka pacienta.

Tyto informace byly zveřejněny na webových stránkách správce a jsou k dispozici v tištěné podobě i v jeho provozovně.